ANUNȚ de licitație publică deschisă, cu plic închis, în data de 03.06.2021, ora 11.00 în vederea închirierii Construcției economice Dăbâca, situată in satul Dăbâca,

JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI TOPLIŢA
Nr. 1372/13.05.2021

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA
INCHIRIERI BUNURI PROPRIETATE PUBLICA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA TOPLIȚA, prin primar Cerișer Nicolae, cod fiscal 4373983, cu sediul in Toplița, strada Principală, nr. 36, comuna Toplița, județul Hunedoara, telefon 0254735314, fax 0254735310, e-mail primariatoplita@yahoo.com , persona de contact: Muntean Adriana, anunță:
Licitația publică deschisă, cu plic închis, în data de 03.06.2021, ora 11.00 în vederea închirierii Construcției economice Dăbâca, situată in satul Dăbâca, nr. 18, comuna Toplița, județul Hunedoara, înscrisă in CF nr. 60650 Toplița, nr. cadastral 60650 – C1, cu suprafața utilă de 57,96 mp și teresa în suprafață de 25,72 mp, proprietate publică a comunei Toplița. Destinația imobilului Construcție economică Dăbâca este pentru desfășurarea unei activități comerciale având ca profil comerț în interesul populației.
Documentația de atribuire poate fi ridicată de la Compartimentul Urbanism și Achiziții Publice din cadrul Primăriei Comuna Toplița, sat Toplița, str. Principală, nr. 36, comuna Toplița, județul Hunedoara.
Contravaloarea documentației de atribuire este de 150 lei și se achită la caseria Primăriei Comuna Toplița, sau prin ordin de plată in contul Comunei Toplița număr RO24TREZ36721160250XXXXX, deschis la Trezoreria Hunedoara.
După intrarea in posesia documentatiei de atribuire, persoanele interesate pot solicita clarificari.

Data limita pentru pentru solicitarea clarificărilor este 25.05.2021, ora 9.00.
Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate, respectiv din momentul deschiderii ei, până la data încheierii contractului de închiriere.

Ofertele se depun până la data de 03.06.2021, ora 9.00 la sediul Primăriei Comuna Toplița, sat Toplița, strada Principală, nr. 36, comuna Toplița, județul Hunedoara, Compartimentul Urbanism și Achiziții Publice, întru-un singur exemplar original, care trebuie să conțină două plicuri sigilate, unul interior și unul exterior.

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 03.06.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Toplița din satul Toplița, strada Principală, nr. 36, comuna Toplița, județul Hunedoara.
Contestațiile cu privire la desfășurarea prezentei proceduri se depun la Tribunalul Hunedoara, secția a II-a de Contencios, Administrativ și Fiscal, cu sediul în Deva, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 35, județul Hunedoara, telefon 0254211574, fax 0254262251, e-mail: tribunalul.hunedoara@just.ro.
Prezentul anunț de licitație va fi transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României, în data de 11.05.2021.

Primar,
Cerișer Nicolae


 

Raportul informării și consultării publicului pentru Planul urbanistic zonal ”Construire pensiune agroturistică în localitatea Dăbâca, comuna Toplița, județul Hunedoara

Raportul informării și consultării publicului pentru Planul urbanistic zonal ”Construire pensiune agroturistică în localitatea Dăbâca, comuna Toplița, județul Hunedoara

[pdf-embedder url=”https://toplita-hunedoara.ro/wp-content/uploads/2021/03/raportul-informarii-PUZ-construire-pensiune.pdf” title=”raportul informarii PUZ construire pensiune”]

Rezultatul concursului din 05.03.2021, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de ȘOFER, în cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al Primarului comunei Toplița.

Rezultatul concursului din 05.03.2021, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de ȘOFER, în cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al Primarului comunei Toplița.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [718.12 KB]

Anunț etapa a III-a la Planul urbanistic zonal și Regulamentul Local de Urbanism pentru ”Construire pensiune agroturistică în localitatea Dăbâca, comuna Toplița, județul Hunedoara

Anunț etapa a III-a
Plan urbanistic zonal și Regulamentul Local de Urbanism pentru ”Construire pensiune agroturistică în localitatea Dăbâca, comuna Toplița, județul Hunedoara

Etapa propunerii finale, include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională.

[pdf-embedder url=”https://toplita-hunedoara.ro/wp-content/uploads/2021/03/Anunt-etapa-a-IIIa-PUZ.pdf” title=”Anunt -etapa a IIIa PUZ”]

Achizitie prin cumpărare directă PROIECTARE SI EXECUTIE pentru investitia “CENTRU DE AGREMENT SPORTIV AL COMUNEI TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA

ANUNT PUBLIC

pentru achizitie prin cumparare directa pentru PROIECTARE SI EXECUTIE pentru investitia “CENTRU DE AGREMENT SPORTIV AL COMUNEI TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA”.

Denumire contract: PROIECTARE SI EXECUTIE pentru investitia “CENTRU DE AGREMENT SPORTIV AL COMUNEI TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA”.

Conditii referitoare la contract: Conform contactului de proiectare si executie care se va semna de catre parti. Contractul va intra in vigoare NUMAI DUPA AVIZAREA LUI DE CATRE FINANTATOR, IN CAZ CONTRAR DEVINE NUL.

Conditii de participare: Conform documentatiei de atribuire atasata. Ofertantul va trebui sa completeze formularele atasate.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.

Informatii suplimentare:
Oferta se va depune in catalogul din SICAP sub denumirea PROIECTARE SI EXECUTIE pentru investitia “CENTRU DE AGREMENT SPORTIV AL COMUNEI TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA”. Documentele anexa la oferta se vor trimite pe email-ul achizitorului, in acelasi termen.

Data limita depunere oferta:
24.02.2021 12:00

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Cod si denumire CPV: 45212200-8 – Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)

Valoare estimata: 269.733,28 lei

AUTORITATEA CONTRACTANTA
Comuna Toplita (Primaria Comunei Toplita), judetul Hunedoara

CUI 4373983

CERINȚE SUPLIMENTARE

Ofertantul va prezenta odata cu oferta si urmatoarele documente:

  • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

  • cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

  • Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului respectiv certificatul constatator emis de ONRC. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În situația in care ofertantul va fi constituit dintr-o asociere documentele de mai sus vor fi prezentate de fiecare membru al asocierii.

DOCUMENTE

  1. S.F.-Toplita.pdf
  2. SF_Partea-desenata.pdf
  3. Formulare-anexa-inclusiv-modelul-de-contract.pdf
  4. Rasp.-inf.-supl.-1.pdf
  5. RASP.-INF.-SUPL.-2.pdf
  6. RASPUNS-INFORMATII-SUPLIMENTARE-CENTRU-DE-AGREMENT-TOPLITA.pdf