Acest spațiu este destinat documentelor de urbanism și diferitelor autorizări emise de Primăria comunei Toplița. Tot aici puteți vedea reglementările în domeniul urbanism, valabile pe teritoriul comunei Toplița.

Documentele necesare obținerii Certificatului de urbanism și Autorizația de construire

Pentru a putea construi o cladire, modifica sau demola una existenta  din punct de vedere legal  este necesar o autorizatie  de construire .
Înainte de începerea lucrărilor trebuie să aveți următoarele documente:
1. Certificat urbanism
2. Avize si acorduri
3. Autorizatia de construire

Actele necesare  pentru obtinerea certificatului de urbanism :

cerere tip (descarcă de aici formularul de cerere)
actele de proprietate (contract de vanzare cumparare extras carte funciara in original)
documentatia tehnica necesară:
partea scrisa memoriu explicativ, un exemplar care va conține:
a) Plan de  incadrare in zona
b) Plan  de situatie vizat  de OCPI Hunedoara, intocmit  de catre  un topograf  autorizat (pe planul de situatie trebuie trecute toate distanțele  de la toti  vecini.
c) Plan  cadastral  de pe  ortofotplan   de la  OCPI .

Prin certificatul de urbansim se vor solicita anumite avize, anexate la cererea  pt. emiterea autorizatiei de construire.

Certificatul de urbanism este o operatiune administrativă  care are rolul de a informa autoritățile locale despre regimul juridic, regimul  tehnic si economic al imobilului  despre a carei situatie este vorba.

Dovada achitarii taxei pentru emiterea certificatului de urbanism – se stabilește în functie de suprafața terenului.

Avize, autorizări și alte documente de urbanism emise de primărie

Consultarea publicului privind ,,ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM COMUNA TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA”

Primăria comunei Toplita aduce la cunoştinţa publicului demararea etapei elaborării propunerilor, de informare şi consultare a publicului privind ,,ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM COMUNA TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA”

26.10.2022

     În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), publicăm pe site-ul şi la avizierul Primăriei comunei Toplita anunţul:

Primăria comunei Toplita aduce la cunoştinţa publicului demararea etapei elaborării propunerilor, de informare şi consultare a publicului privind  ,,ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM COMUNA TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA”
CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE A ELABORARII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI TOPLITA
– Iniţiator: Primăria Comunei Toplita
– Elaborator: SC ARH’E TIP STUDIO SRL -proiectant general

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII asupra documentelor
expuse/disponibile pe site-ul Primăriei comunei Toplita: www. toplita-hunedoara.ro
  sau la sediul Primăriei comunei Toplita în perioada 26 octombrie 2022 – 10 decembrie 2022.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA:
• Etapa de elaborare a propunerilor ce vor fi supuse avizării – consultarea publicului şi anumitor factori interesaţi, precum şi organizaţii ale societăţii civile, asociaţii profesionale, asociaţii ale sectorului de afaceri, reprezentanţi ai cetăţenilor, asupra evoluţiei propunerilor preliminare, a alternativelor şi opţiuni preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventualele dezacorduri sau contestări. Consultarea publicului şi factorilor interesaţi se va face prin anunţuri la sediul Primăriei, anunţuri în presa locală, anunţuri pe propria pagină de internet şi o şedinţă publică de dezbatere publică. Perioada etapei de consultare este de 45 de zile, perioadă în care va avea loc şi o şedinţă de dezbatere publică, anunţată public în prealabil, organizată la minimum 20 de zile de la data anunţării începerii etapei. Rezultatele consultării vor fi puse la dispoziţia publicului prin publicarea pe propria pagină de internet, în termen de 15 zile de la data dezbaterii publice. Pe tot parcursul de 45 de zile, la locul expunerii soluţiei, va fi pus la dispoziţia publicului un caiet pentru primire observaţii.
• Sedinţa de dezbatere publică asupra propunerilor preliminare – va avea loc joi, 17 noiembrie 2022, ora 12:00, la sediul Primăriei comunei Toplita, Sala de ședințe. Cetățenii care doresc să participe la dezbaterea publică işi vor anunța intenția de participare până cel târziu în data de 14.11.2022, ora 12.00, prin e-mail:primariacomuneitoplita@yahoo.com unde vor preciza numele și numărul de telefon.

Observații, sugestii și propuneri asupra propunerilor preliminare pot fi depuse, în scris, la sediul Primăriei comunei Toplita, din Toplita, str. Principala, nr. 36, com. Toplita, jud. Hunedoara, precum şi pe adresa de e-mail: primariacomuneitoplita@yahoo.com în perioada 26 octombrie 2022 – 10 decembrie 2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Muntean Adriana, adresa: Toplita, str. Principala, nr. 36, telefon: 0254735314, email: primariacomuneitoplita@yahoo.com.

Documentele PUG

  1. IT (1MB)
  2. Memoriu PUG (6MB)
  3. SED 1 – PUG Toplita-Toplita (0,85MB)
  4. SED 2 – PUG Toplita-Valari (0,56MB)
  5. SED 3- PUG Toplita-Goles (0,45MB)
  6. SED 4- PUG Toplita-Dabaca (0,66MB)
  7. SED 5- PUG Toplita-Hasdau (0,70MB)
  8. SED 6- PUG Toplita-Mosoru (0,45MB)
  9. SED 7- PUG Toplita-Curpenii Silvasului (0,45MB)
  10. SED 8- PUG Toplita-Dealu Mic (0,5MB)