Raportul informării și consultării publicului pentru Planul urbanistic zonal ”Construire pensiune agroturistică în localitatea Dăbâca, comuna Toplița, județul Hunedoara

Raportul informării și consultării publicului pentru Planul urbanistic zonal ”Construire pensiune agroturistică în localitatea Dăbâca, comuna Toplița, județul Hunedoara

[pdf-embedder url=”https://toplita-hunedoara.ro/wp-content/uploads/2021/03/raportul-informarii-PUZ-construire-pensiune.pdf” title=”raportul informarii PUZ construire pensiune”]

Rezultatul concursului din 05.03.2021, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de ȘOFER, în cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al Primarului comunei Toplița.

Rezultatul concursului din 05.03.2021, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de ȘOFER, în cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al Primarului comunei Toplița.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Anunț etapa a III-a la Planul urbanistic zonal și Regulamentul Local de Urbanism pentru ”Construire pensiune agroturistică în localitatea Dăbâca, comuna Toplița, județul Hunedoara

Anunț etapa a III-a
Plan urbanistic zonal și Regulamentul Local de Urbanism pentru ”Construire pensiune agroturistică în localitatea Dăbâca, comuna Toplița, județul Hunedoara

Etapa propunerii finale, include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională.

[pdf-embedder url=”https://toplita-hunedoara.ro/wp-content/uploads/2021/03/Anunt-etapa-a-IIIa-PUZ.pdf” title=”Anunt -etapa a IIIa PUZ”]

Achizitie prin cumpărare directă PROIECTARE SI EXECUTIE pentru investitia “CENTRU DE AGREMENT SPORTIV AL COMUNEI TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA

ANUNT PUBLIC

pentru achizitie prin cumparare directa pentru PROIECTARE SI EXECUTIE pentru investitia “CENTRU DE AGREMENT SPORTIV AL COMUNEI TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA”.

Denumire contract: PROIECTARE SI EXECUTIE pentru investitia “CENTRU DE AGREMENT SPORTIV AL COMUNEI TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA”.

Conditii referitoare la contract: Conform contactului de proiectare si executie care se va semna de catre parti. Contractul va intra in vigoare NUMAI DUPA AVIZAREA LUI DE CATRE FINANTATOR, IN CAZ CONTRAR DEVINE NUL.

Conditii de participare: Conform documentatiei de atribuire atasata. Ofertantul va trebui sa completeze formularele atasate.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.

Informatii suplimentare:
Oferta se va depune in catalogul din SICAP sub denumirea PROIECTARE SI EXECUTIE pentru investitia “CENTRU DE AGREMENT SPORTIV AL COMUNEI TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA”. Documentele anexa la oferta se vor trimite pe email-ul achizitorului, in acelasi termen.

Data limita depunere oferta:
24.02.2021 12:00

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Cod si denumire CPV: 45212200-8 – Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)

Valoare estimata: 269.733,28 lei

AUTORITATEA CONTRACTANTA
Comuna Toplita (Primaria Comunei Toplita), judetul Hunedoara

CUI 4373983

CERINȚE SUPLIMENTARE

Ofertantul va prezenta odata cu oferta si urmatoarele documente:

 • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

 • cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

 • Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului respectiv certificatul constatator emis de ONRC. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În situația in care ofertantul va fi constituit dintr-o asociere documentele de mai sus vor fi prezentate de fiecare membru al asocierii.

DOCUMENTE

 1. S.F.-Toplita.pdf
 2. SF_Partea-desenata.pdf
 3. Formulare-anexa-inclusiv-modelul-de-contract.pdf
 4. Rasp.-inf.-supl.-1.pdf
 5. RASP.-INF.-SUPL.-2.pdf
 6. RASPUNS-INFORMATII-SUPLIMENTARE-CENTRU-DE-AGREMENT-TOPLITA.pdf

 

Concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de ȘOFER treapta I

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI TOPLIŢA
TEL. 0254735314 ; FAX 0254735310
email : primaria_toplita@email.ro ; www.toplita-hunedoara.ro

ANUNȚ

PRIMĂRIA COMUNEI TOPLIŢA, cu sediul în localitatea Toplița, str. Principală, nr. 36, comuna Toplița, judeţul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de natură contractuală, din Compartimentul Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Toplița, de

ȘOFER treapta I ( microbuz școlar ),

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE :

 1. Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare si anume:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit ;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,cuexcepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare.

2. Condiţii specifice:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
1. absolvent şcoală generală/ şcoală profesională /liceu;

2. posedă permis de conducere categoria B, C si D ;

3. vechime în muncă necesară ocupării postului : minim 7 ani în funcția de conducător auto categoria D ;

4. posedă atestat profesional pentru transport rutier de personae, eliberat de ARR în termen de valabilitate;

5. aviz psihologic de la cabinet autorizat;

6. domiciliul stabil în comuna Toplița.

 1. Concursul se va organiza conform calendarului următor :

selectia dosarelor: 01.03.2021, ora 10,00 la Sediul Primăriei comunei Toplița ;

proba scrisă: 05.03.2021, ora 10,00 la Sediul Primăriei comunei Toplita ;

proba interviu: data și ora interviului vor fi communicate ulterior.

 • dosarul de înscrieretermenul limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs: 25.02.2021 ora 12,00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare , pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

  g) curriculum vitae;

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

  În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformităţii.

4. Bibliografie concurs:

 1. Constitutia Romaniei;

 2. Ordonanța de Urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare – (Cap. V) ;

 3. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2001 privind circulația pe drumurile publice , cu modificările și completările ulterioare ;

 4. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

(Titlul II si TitlulXI )

 1. Legea nr. 319/2006 – Securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.- (cap.4)

 2. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor , cu modificările și completările ulterioare ;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Sediul Primăriei comunei Toplița, telefon 0254 / 735314.

Primar,

Cerișer Nicolae

PROGRAM CU PUBLICUL

PROGRAMUL DE LUCRU

PRIMĂRIE 
– De LUNI până VINERI orele 08:00 – 16:00

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
– De LUNI până VINERI orele 09:00 – 14:00

TAXE SI IMPOZITE
De LUNI până VINERI orele 09:00 – 15:00

IN ULTIMA ZI LUCRĂTOARE DIN LUNĂ
Se fac încasări până la ora 11:00

AUDIENȚE 

PRIMAR
Marți între orele 12:00 – 14:00

VICEPRIMAR
Miercuri între orele 12:00 – 14:00

SECRETAR GENERAL UAT
Joi între orele 12:00 – 14:00

Vă puteți adresa conducerii și departamentelor prin:

 • e-mail
  primariacomuneiatoplita@yahoo.com
 • e-mail
  primaria@toplita-hunedoara.ro
 • tel. 0254 735314 Primăria
 • tel. 0735 162611 Primar
 • tel. 0720 689476 Viceprimar
 • tel. 0729 447380 Stare civilă

Actualizez

Publicație de căsătorie

[pdf-embedder url=”https://toplita-hunedoara.ro/wp-content/uploads/2020/08/PUBLICATIE-CASATORIE-BISTRIAN.pdf” title=”PUBLICATIE CASATORIE BISTRIAN”]

Publicație de căsătorie

Publicație de căsătorie a d.lui MURAR Cristian Florin cu d.ra BOBORA Herta-Maria

[pdf-embedder url=”https://toplita-hunedoara.ro/wp-content/uploads/2020/07/PUBLICATIE-CASATORIE.pdf” title=”PUBLICATIE CASATORIE”]