ANUNT PUBLIC PRIVIND ELABORAREA PRIMEI VERSIUNI A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CENTRU DE AGREMENT SPORTIV AL COMUNEI TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA”

Nr.2189/17.08.2021

ANUNT PUBLIC
PRIVIND ELABORAREA PRIMEI VERSIUNI A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
“CENTRU DE AGREMENT SPORTIV AL COMUNEI TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA”

CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE: PLAN URBANISTIC DE DETALIU
INITIATOR: COMUNA TOPLITA

CENTRU DE AGREMENT SPORTIV AL COMUNEI TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA
Amplasament: judetul Hunedoara, comuna Toplita, sat Toplita, CF 60496

ELABORATOR: ARH’E TIP STUDIO
Documentatia poate fi consultata pe site-ul Primariei comunei Toplita www. toplita-hunedoara.ro, in perioada 17.08.2021-06.09.2021.
Publicul este invitat sa transmita observatii asupra documentelor expuse/disponibile la sediul primariei, strada Principala, nr. 36, sat Toplita, comuna Toplita, pana in data de 06.09.2021.

Raspunsul la observatiile transmise va fi transmis in scris la cererea solicitantilor.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului:
Muntean Adriana Georgeta, consilier achizitii publice,la adresa strada Principala, nr. 36, telefon 0254 735 314, e-mail: primariatoplita@yahoo.com.

Documentele anunțului
1. Reglementari urbanistice-Layout1 s
2. Reglementari edilitare-Layout1 s
3. PUD Memoriu s
4. Obiective de utilitate publica-Layout1 s
5. Incadrarea in zona-Layout1 s
6. Analiza situatiei existente-Layout1 s

 

 

ANUNȚ de licitație publică deschisă, cu plic închis, în data de 03.06.2021, ora 11.00 în vederea închirierii Construcției economice Dăbâca, situată in satul Dăbâca,

JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI TOPLIŢA
Nr. 1372/13.05.2021

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA
INCHIRIERI BUNURI PROPRIETATE PUBLICA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA TOPLIȚA, prin primar Cerișer Nicolae, cod fiscal 4373983, cu sediul in Toplița, strada Principală, nr. 36, comuna Toplița, județul Hunedoara, telefon 0254735314, fax 0254735310, e-mail primariatoplita@yahoo.com , persona de contact: Muntean Adriana, anunță:
Licitația publică deschisă, cu plic închis, în data de 03.06.2021, ora 11.00 în vederea închirierii Construcției economice Dăbâca, situată in satul Dăbâca, nr. 18, comuna Toplița, județul Hunedoara, înscrisă in CF nr. 60650 Toplița, nr. cadastral 60650 – C1, cu suprafața utilă de 57,96 mp și teresa în suprafață de 25,72 mp, proprietate publică a comunei Toplița. Destinația imobilului Construcție economică Dăbâca este pentru desfășurarea unei activități comerciale având ca profil comerț în interesul populației.
Documentația de atribuire poate fi ridicată de la Compartimentul Urbanism și Achiziții Publice din cadrul Primăriei Comuna Toplița, sat Toplița, str. Principală, nr. 36, comuna Toplița, județul Hunedoara.
Contravaloarea documentației de atribuire este de 150 lei și se achită la caseria Primăriei Comuna Toplița, sau prin ordin de plată in contul Comunei Toplița număr RO24TREZ36721160250XXXXX, deschis la Trezoreria Hunedoara.
După intrarea in posesia documentatiei de atribuire, persoanele interesate pot solicita clarificari.

Data limita pentru pentru solicitarea clarificărilor este 25.05.2021, ora 9.00.
Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate, respectiv din momentul deschiderii ei, până la data încheierii contractului de închiriere.

Ofertele se depun până la data de 03.06.2021, ora 9.00 la sediul Primăriei Comuna Toplița, sat Toplița, strada Principală, nr. 36, comuna Toplița, județul Hunedoara, Compartimentul Urbanism și Achiziții Publice, întru-un singur exemplar original, care trebuie să conțină două plicuri sigilate, unul interior și unul exterior.

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 03.06.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Toplița din satul Toplița, strada Principală, nr. 36, comuna Toplița, județul Hunedoara.
Contestațiile cu privire la desfășurarea prezentei proceduri se depun la Tribunalul Hunedoara, secția a II-a de Contencios, Administrativ și Fiscal, cu sediul în Deva, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 35, județul Hunedoara, telefon 0254211574, fax 0254262251, e-mail: tribunalul.hunedoara@just.ro.
Prezentul anunț de licitație va fi transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României, în data de 11.05.2021.

Primar,
Cerișer Nicolae


 

Raportul informării și consultării publicului pentru Planul urbanistic zonal ”Construire pensiune agroturistică în localitatea Dăbâca, comuna Toplița, județul Hunedoara

Raportul informării și consultării publicului pentru Planul urbanistic zonal ”Construire pensiune agroturistică în localitatea Dăbâca, comuna Toplița, județul Hunedoara

[pdf-embedder url=”https://toplita-hunedoara.ro/wp-content/uploads/2021/03/raportul-informarii-PUZ-construire-pensiune.pdf” title=”raportul informarii PUZ construire pensiune”]